4 sonuçtan 1 ile 4 arası
 1. #1
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  03.01.2010
  Yaş
  53
  Mesajlar
  373
  Teşekkür
  47
  Aldığı Teşekkür
  377

  Idee Matematik SözLüğü


  Matematik SözLüğü
  – A –

  açık önerme:
  İçinde değişken bulunan ve bu değişkene verilen değerlerle doğruluğu veya yanlışlığı belli olan önerme.
  aksiyom: Doğruluğu ispatsız kabul edilen önerme.
  alt küme: A kümesinin her elamanı B kümesinin de elemanı ise
  A, B nin alt kümesidir.
  algoritma: Belirli herhangi bir kurala bağlı bulunan her türlü hesap işlemi
  apsis: Analitik düzlemde bir noktanın dikey eksene olan uzaklığı.
  ayrık kümeler: Kesişimleri boş olan kümeler.
  açı: Başlangıç noktası ortak olan iki ışının birleşim kümesi.
  argüment: Düzlemde bir karmaşık sayıyı orijine birleştiren ışının,
  x ekseni ile yaptığı pozitif yönlü açı.
  artan fonksiyon: Reel değişkenli bir fonksiyonda serbest değişken artarken, bunların görüntülerini de artıran fonksiyon.
  analitik düzlem: Üzerine koordinat sistemi yerleştirilmiş düzlem.
  aralarında asal polinom: P(x) ve Q(x) polinomlarının her ikisini de bölen (sabit olmayan) bir polinomun olmaması hali.

  asal sayı: 1 ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan 1 den büyük pozitif tam sayılara denir.
  alan: Bir düzlem bölgesinin büyüklüğü.
  anket: Veri toplamada kullanılan ölçme aracı.
  aritmetik ortalama: Bir diziyi oluşturan sayıların toplamının, dizinin terim sayısına bölünmesi ile elde edilen sayı
  ayrıt: Cisimlerle kesişen iki düz yüzün ara kesiti.
  aritmetik dizi: Bir sayıya belli bir kuralı ardışık uygulayarak bir sonraki sayıların elde edilmesiyle oluşan örüntü.
  ayrık olay: Aynı anda gerçekleşemeyen olaylar.
  ayrık olmayan olay: Aynı anda gerçekleşebilen olaylar.  – B –

  bağımsız olaylar: İkisinden birisinin oluşu veya olmayışı diğerinin olma olasılığını etkilemeyen iki olay.
  başlangıç noktası (orijin): Koordinat eksenlerinin kesiştikleri nokta.
  bire bir eşleme: İki kümenin elemanları arasında bir elemana karşı bir eleman alınarak yapılan karşılaştırma.
  birim çember: Merkezi orijin ve yarıçapı 1 birim olan çember. Denklemi x2 + y2 = 1 dir.
  bire bir fonksiyon: Farklı elemanları, farklı elemanlara götüren fonksiyon.
  baş kat sayı: Bir polinomda en büyük dereceli terimin kat sayısı.
  bire bir fonksiyon:Tanım kümesinde bulunan her farklı elemanı değer kümesinin farklı elemanlarına eşleyen fonksiyon.
  birim(etkisiz)fonksiyon: Her elemanı kendisine eşleyen fonksiyon.
  bağıntı: Bir kartezyen çarpımın alt kümesi.
  boş küme: Hiç elemanı olmayan küme.
  basamak: Bir sayının rakamlarının bulunduğu yer.
  basamak tablosu: Bir sayıdaki rakamların konumlarından dolayı aldıkları değerleri gösteren tablo.
  birim: Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça.
  bölen: Bir bölme işleminde bölünen sayının kaç eşit parçaya ayrıldığını gösteren sayı.
  bölüm: Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı
  bölünen: Bölme işleminde eşit parçalara ayrılması gereken sayı, miktar.
  bütünler açılar: Ölçülerinin toplamı 180 derece olan açılar.
  benzer terim: Bir cebirsel ifadede kuvvetleri aynı olan bir değişkenin aynı veya farklı kat sayılara sahip terimleri.
  bilinmeyen: Bir eşitliği sağlayan sayılara karşılık gelen sembol ya da harf.
  birleşme özelliği: a,b,c sayıları için ; a+(b+c)=(a+b)+c veya a.(b.c)=(a.b).c olma durumu.  – C - Ç –

  çember: Bir düzlemdeki sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesi.
  çembersel permütasyon: Bir kümenin elemanlarının bir çember üzerindeki sıralanma biçimlerinden her birisi.
  çıktı: Bir olasılık deneyinde, karşılaşılması mümkün olan durumlardan her birisi.
  çözüm kümesi: Bir açık önermeyi sağlayan değerlerin kümesi.
  çelişki: Doğruluk değeri daima yanlış (0) olan bileşik önerme.
  cebir: Sayıların bilinmeyenle temsil edildiği matematik cümlesi.
  çarpan: Bir çarpma örneğinde katlanan sayı.
  çevre: Bir çokgen oluşturan doğru parçalarının uzunlukları toplamı o çokgenin çevresini verir.
  çokgen: Üç veya daha fazla doğru parçasının(kenarlarının) birleşimi ile oluşan basit kapalı bir eğri.
  çap: Çemberin merkezinden geçen ve uç noktaları çember üzerinde bulunan doğru parçası.
  çember parçası: Çemberin iki noktası arasında kalan parçası, çember yayı.
  çevre açı: Köşesi çember üzerinde olup kenarları çemberle kesişen açı.  – D –

  denk polinomlar: Aynı dereceli terimlerinin kat sayıları eşit olan polinomlar.
  deklemi çözmek: Denklemin köklerinin bulma işlemi.
  denklemin çözüm (doğruluk) kümesi: Bir deklemin köklerinin oluşturduğu küme.
  diskriminant: ax2 + bx + c = 0 denkleminde
  D = b2 – 4 ac sayısı
  denklem sistemi: En az iki denklemin meydana getirdiği sistem.
  denk önermeler: Doğruluk değerleri aynı olan önermeler.
  denklik bağıntısı: Yansıma, simetri ve geçişme özeliklerine sahip olan bağıntı.
  daire: Çember ile iç bölgesinin birleşimi.
  daire dilimi: Bir dairede, merkez açının iç bölgesinin gördüğü yayla sınırlı olan kısmı.
  daire grafiği: Bir bütünün parçaları hakkında bilgi sunmada kullanılan, daire şeklindeki grafik türü.
  değişme özelliği: Elemanların yerleri değiştiğinde işlem sonucunun değişmemesi.
  değişken: Sayıları temsil eden harf.
  denklem: İçinde en az bir bilinmeyenin bulunduğu eşitlik.
  dış ters açı: Herhangi iki doğruyu üçüncü bir doğru kestiğinde, bu doğruların arasında olmayan ve kesenin farklı yanlarındaki komşu olmayan açılar.
  dışbükey çokgen: Köşegenlerinin tamamı çokgenin iç bölgesinde olan çokgenlere verilen isim.
  dik dairesel silindir: Tabanları birbirine eş ve paralel iki daireden oluşan ve ekseni tabanlara dik olan cisim.
  dik kenar: Bir dik üçgende her bir dar açının karşısında bulunan kenar.
  dik üçgen: Bir açısının ölçüsü 90 derece olan üçgen.
  doğru orantı: Biri artarken diğeri de aynı oranda artan ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalan çokluklar arasındaki orantı çeşidi.
  doğrusal ilişki: İki değişkenden oluşan ax+by+c=0 biçimindeki cebirsel ifade.
  dönme açısı: Bir şeklin dönme merkezi etrafında döndürüldüğü açı.
  dar açı: Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açı.
  dik açı: Ölçüsü 90 derece olan açı.
  dekar(dönüm): 1000 metre kare değerinde yüzey ölçü birimi.
  derece: Açı ölçüsü birimi.
  doğru: Bir doğru parçasının her iki ucundan ve zıt doğrultularda uzatılması ile elde edilir.
  doğru parçası: İki nokta arasında en kısa yolu oluşturan noktalar kümesi.
  doğrudaş noktalar: Aynı doğru üzerindeki noktalar.
  düzlem: Bir düz yüzeyin bütün yönlerde sonsuz olarak genişletilmesiyle elde edilen noktalar kümesi.


  – E –

  eleman: Kümeyi oluşturan nesnelerin her biri.
  eşitsizlik sistemi: En az iki eşitsizliğin meydana getirdiği sistem.
  evrensel küme: Üzerinde çalışılan konuyla ilgili olan tüm elemanları içeren küme.
  eğik dairesel silindir: Tabanları birbirine paralel iki daireden oluşan ve ekseni tabanlara dik olmayan cisim.
  eksen: Dairesel silindirde birbirine eş ve paralel iki daire olan tabanların merkezlerini birleştiren doğru.
  eşitlik: İçinde = sembolü bulunan matematik cümlesi.
  etkisiz eleman: İşlemde etkisi olmayan eleman.
  eşlik: Eş olma durumu.
  ebob: En az iki sayma sayısının ortak bölenlerinin en büyüğü.
  ekok: En az iki sayma sayısının ortak katlarının en küçüğü.  – F –

  fonksiyon: Tanım kümesinin her elemanını, değer kümesinin yalnız bir elemanıyla eşleyen bağıntı.
  faktöriyel: n bir doğal sayı olmak üzere 1 den n ye kadar (n dahil) bütün doğal sayıların çarpımı. (n!)
  fonksiyonun tanım kümesi: f : A -) B fonksiyonunda, A kümesi.
  fonksiyonun değer kümesi: f : A -) B fonksiyonunda, B kümesi.
  fonksiyonun görüntü kümesi: f : A -) B fonksiyonunda, A nın elemanları ile eşlenmiş olan elemanların oluşturduğu küme.
  fonksiyonun grafiği: Fonksiyona ait ikililerin analitik düzlemde meydana getirdiği şekil.  – G –

  grad: Bir açı ölçüsü (400 eş parçaya ayrılan bir çemberin, bu parçalarından bir tanesini gören merkez açının ölçüsü).
  gerektirme: p ise q şartlı önermesinin doğruluk değeri 1 ise bu önerme gerektirmedir.
  geometrik yer: Aynı özelikleri taşıyan noktaların oluşturduğu küme.
  geniş açı: 90 derece ile 180 derece arasında bir ölçüye sahip olan açı.
  geometrik dizi: Bir sayıyla başka bir sayının ardışık çarpılması veya bölünmesiyle elde edilen sayıların oluşturduğu örüntü.  – H –

  hipotez: p ise q şartlı önermesinde p önermesi.
  hüküm: p ise q şartlı önermesinde q önermesi.
  hacim: Bir cismin uzayda doldurduğu boşluk.  – I - İ –

  içine fonksiyon: f : A -) B fonksiyonunda f(A) ¹ B ise f içine fonksiyondur.
  indirgenemez polinom: Sabit olmayan en az iki polinomun çarpımı olarak yazılamayan polinom.
  işlem: A nın bir alt kümesinden B ye fonksiyon.
  ispat: Bir teoremin hükmünün doğru olduğunu gösterme.
  irrasyonel sayı: Devirli ondalık açılımı olmayan sayı.
  imkânsız olay: Olasılığı sıfır olan olay.
  ışın: Bir noktadan çıkıp sonsuza giden yarım doğrulardan her biri.
  istatistik: Bir sonuç çıkarmak için olguları bir yönteme göre toplayıp sayı olarak belirtme işlemi.
  iç açı: Herhangi iki doğruyu üçüncü bir doğru kestiğinde, bu doğruların arasında ve kesenin farklı yanlarında olan açılar.
  iç ters açı: Herhangi iki doğruyu üçüncü bir doğru kestiğinde, bu doğruların arasında ve kesenin her iki tarafında komşu olmayan açılar.  – K –

  karakteristik: Bir sayının onluk logaritmasının tam kısmı.
  kesin olay: Olasılığı 1 olan olay.
  kartezyen koordinat sistemi: Düzlemde, birbirine dik iki doğrunun 0 noktasında kesişerek oluşturduğu sistem.
  kat sayı: Terimlerin sayısal çarpanı.
  kesen: Paralel iki doğrunun her birini farklı bir noktada kesen üçüncü doğru.
  kiriş: Uç noktaları çember üzerinde bulunan doğru parçası.
  kesir: Bütünün eş parçalrından birisi ya da birkaçı.
  köşegen: Bir çokgende ardışık olmayan köşeleri birleştiren doğru parçası.
  küme: Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün,takım,grup,öbek.
  küp: Yüzleri birbirine eş karelerden oluşan altı yüzlü cisim. Bir cismin hacim hesabında kullanılan ölçü birimi.
  – M –

  mantis: Bir sayının onluk logaritmasının ondalıklı kısmı.
  majör yay: Merkez açının çemberi kestiği noktalar arasında kalan büyük çember yayı.
  medyan: Ortanca değer.
  merkez açı: Köşesi merkezde olup kenarları çemberle kesişen açı.
  merkezil dönme: Noktaya göre simetri.
  minör yay: Merkez açının çemberi kestiği noktalar arasında kalan küçük çember yayı.
  mod: Tepe değer veya en çok tekrar eden sayı.
  matematik cümlesi: İçinde sayılar, bir işlem, bir ilişkisel sembol ve bir cevap barındıran cümle.  – O –

  olasılık: Bir şeyin olabilmesi durumu, olabilirlik, ihtimal. İstenen durumların tüm durumlara oranı.
  olay: Örneklem uzayın her alt kümesi.
  ordinat: Analitik düzlemde bir noktanın yatay eksene olan uzaklığı.
  oran: İki sayı arasındaki karşılaştırma.
  orantı: İki oranın birbirine eşitliğine denir.
  ortak dikme: Paralel iki doğruya dik olan doğru.
  ortanca değer: Bir veri grubu küçükten büyüğe sıralandığında, terim sayısı tek ise ortadaki sayı, çift ise ortadaki iki sayının toplamının yarısı.  – Ö –

  önerme: Doğru ya da yanlış kesin bir hüküm bildiren ifadeler.
  örten fonksiyon: Değer kümesindeki bütün elemanları tanım kümesinin en az bir elemanı ile eşlenen fonksiyon.
  özalt küme: Bir kümenin kendisinden farklı alt kümesi.
  örneklem uzay: Bir olasılık deneyinde bütün çıkanların kümesi.
  özdeşlik: Değişkenin her reel değeri için doğru olan eşitlik.
  örüntü: Belirli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen şekil yada sayı dizisi.
  öteleme: Bir cismin bütün noktalarının eşit, paralel ve yöndeş yollar çizmesiyle belirtilen hareketi.  – P –

  permütasyon: Bir kümenin tamamının ya da bir parçasının, elemanlarının sıralanma biçimlerinden her birisi.
  parabol: f(x) = ax2 + bx + c fonksiyonunun grafiği.
  polinom: Çokterimli, H(x) halkasının P(x) = a0 + a1x + ... + anxn elemanı.
  polinom denklem: P(x) = 0 eşitliği.
  polinomlarda E.B.O.B.: Sıfırdan farklı P(x) ve Q(x) polinomlarının her ikisini de bölen en büyük polinom.
  polinomlarda E.K.O.K.: Sıfırdan farklı olan ve sabit olmayan iki ya da daha çok polinomun, her birine tam olarak bölünebilen en küçük dereceli polinom.
  paralel doğrular: Aynı düzlemde bulunan ve ara kesitleri boş küme olan iki doğru.  – S –

  sabit fonksiyon: Görüntü kümesi bir elemandan oluşan fonksiyon.
  sabit polinom: a ¹ 0 için P(x) = a polinomu
  sayı doğrusu: Üzerine reel sayıların yerleştirildiği doğru.
  sıralama bağıntısı: Yansıma, ters simetri ve geçişme özelikleri olan bağıntı.
  sonlu küme: Eleman sayısı sayılabilir çoklukta olan küme.
  sonsuz küme: Eleman sayısı sayılamayan çoklukta olan küme.
  şartlı önerme: p ise q şeklindeki bileşik önerme.
  sanal birim: Karesi – 1 olarak düşünülen i sayısı.
  sıralı ikili: İki nesnenin oluşturduğu eleman.
  süsleme: Çokgenlerin boşluk kalmadan üst üste gelmeden belirli bir kurala göre düzlemi kaplaması.
  süsleme kodu: Bir süslemede, her köşedeki düzgün çokgensel bölgelerinkenar sayıları.  – T –

  terim: Bir bilim dalı içinde özel anlamı olan kelime.
  totoloji: Doğruluk değeri daima 1 olan bileşik önerme.
  tümleyen küme: E-A olmak üzere, E de olup A da olmayan elemanların kümesi.
  teğet: Çember ile yalnızca bir noktada kesişen doğru.
  tepe değer: Veri grubunda en çok tekrar eden sayı.
  ters eleman: Bir sayı ile toplandığında veya çarpıldığında etkisiz elemanı veren sayı.
  ters orantı: Biri artarken diğeri aynı oranda azalan ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artan çokluklar arasındaki orantı çeşidi.
  tümler açılar: Ölçülerinin toplamı 90 derece olan açılar.  – Ü –
  üstel fonksiyon: İçinde üslü bir ifade bulunduran ve bu ifadenin üssü değişken olan fonksiyon.
  üs: Bir sayının kaç tanesinin çarpıldığını gösteren ve bu sayının sağ üst köşesine yazılan sayı(kuvvet).  – V –

  varlıksal niceleyici: $ sembolü ile gösterilir “bazı” veya “en az bir” şeklinde okunur.
  veri: Bir problemde bilinen, belirtilmiş anlatımlardan bilinmeyeni bulmaya yarayan şey.


  -- Y --

  y ekseni: Kartezyen koordinat sistemindeki dikey eksen.
  yansıma: Bir şeklin doğruya göre simetriği.
  yay: Çemberde farklı iki nokta arasındaki çember parçası.
  yutan eleman: Çarpma işleminde sıfır sayısı.
  yükseklik: Geometrik biçimlerde, tabandan tepeye olan uzaklık.
  yöndeş açılar: Aynı yöne bakan açılar.

 2. Facebook Adınla Yorum Yap

 3. #2
  Üye
  Üyelik tarihi
  24.11.2009
  Yer
  zonguldak, türkiye
  Yaş
  44
  Mesajlar
  38
  Teşekkür
  11
  Aldığı Teşekkür
  38

  Standart

  paylaşım için teşekkürler

 4. #3
  Kıdemli Üye
  Üyelik tarihi
  22.11.2009
  Yaş
  50
  Mesajlar
  182
  Teşekkür
  181
  Aldığı Teşekkür
  226

  Standart

  Elif matematik dersini çoks eviyorusn sanırım ..paylaşım için teşekürlerr..

 5. #4
  Moderatör
  Üyelik tarihi
  03.01.2010
  Yaş
  53
  Mesajlar
  373
  Teşekkür
  47
  Aldığı Teşekkür
  377

  Standart

  hihihi evet matamatim kotu demiyecek kadar iyi dir birazda

 

 

Benzer Konular

 1. Matematik korkusundan nasıl kurtulabilirsiniz ?
  By elif cetin in forum Liseler
  Yorum: 4
  Son Mesaj: 07.03.2010, 15:15

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •